8. Special noodle soup (rare beef, brisket, beef ball, crunchy flank, tendon, triple) / Phở đặc biệt (Tái, nạm, bò viên, vè dòn, gân, sách)

$13.50

Pho, rare beef, brisket, beef ball, crunchy flank, tendon, triple, herbs, heirloom broth